Ligt jouw hamer alweer klaar?

Privacyverklaring

RICHTLIJNEN AVG – STICHTING MEZZEVEULESPEULE

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Dat betekent dat naam, adres of e-mailadres allemaal persoonsgegevens zijn. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens in de nieuwe wetgeving.

Van wie verwerkt Stichting Mezzeveulespeule persoonsgegevens?

Stichting Mezzeveulespeule verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie de stichting (vaak het bestuur en de organisatie) direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Deelnemers aan de jeugdvakantieweek van Stichting Mezzeveulespeule (zie hiervoor de algemene voorwaarden van Stichting Mezzeveulespeule);
 • Ouders en/of voogd
 • Vrijwilligers van de jeugdvakantieweek van Stichting Mezzeveulespeule;
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar de stichting een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad, zoals bijvoorbeeld sponsoren.

Deze personen worden gezamenlijk de relatie genoemd.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Mezzeveulespeule van haar relatie?

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer (IBAN);
 • Schooljaar en school waar men op zit;
 • Bijzonderheden zoals Medische gegevens, allergieën etc.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Mezzeveulespeule van derden?

Stichting Mezzeveulespeule geeft geen persoonsgegevens door aan derden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Stichting Mezzeveulespeule verwerkt je persoonsgegevens. Alle bestuursleden verwerken gegevens, evenals de organisatieleden, die dit voor het uitvoeren van hun functie nodig hebben. Bijvoorbeeld de secretaris voor een juiste verwerking van de relatieadministratie, de penningmeester voor een juiste verwerking van de inschrijvingsgelden, Commissieleden voor Vrijwilligers en deelnemers voor het indelen van groepen, etc. Ook ontvangt de groepsleiding de gegevens die voor hen van belang zijn in het juist uitvoeren van hun taken. Het voltallige bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt Stichting Mezzeveulespeule persoonsgegevens (Doel/Grondslag)?

Als je wilt deelnemen aan Stichting Mezzeveulespeule of een andere relatie met ons aan wilt gaan, heeft het bestuur en organisatie van de stichting je persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als deelnemer of vrijwilliger, zorgdragen voor een correcte inning van de inschrijvingsgelden en voldoen aan verdere verplichtingen uit de algemene voorwaarden. Verder worden je persoonsgegevens gebruikt om je te informeren over de aanstaande activiteiten, georganiseerd door de stichting. Als je eenmaal een relatie van Stichting Mezzeveulespeule bent, worden je naam en adresgegevens bijvoorbeeld gebruikt om contact met je te onderhouden of om je te informeren over aankomende activiteiten. Maar ook als je een vraag stelt, worden je gegevens verwerkt om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Wens je niet (meer) benaderd te worden door een bepaald organisatieonderdeel?

Dan kun je dit aangeven door een e-mailbericht te sturen naar info@mezzeveulespeule.nl.

Verwerkt Stichting Mezzeveulespeule ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verrelatie, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Stichting Mezzeveulespeule verwerkt enkel gezondheidsgegevens, zoals allergieën of soort gelijks. Dit is van belang om de jeugdvakantieweek zo veilig mogelijk te laten verlopen voor iedere deelnemer, vrijwilliger of anderszins.

Algemene regel is dat Stichting Mezzeveulespeule alleen bijzondere persoonsgegevens als dat moet op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat invult op het inschrijvingsformulier. In dat laatste geval worden deze gegevens alleen verwerkt als dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Stichting Mezzeveulespeule. Stichting Mezzeveulespeule vraagt niet om gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN. Eens per redelijke tijdsperiode zal worden gecontroleerd of deze gegevens inderdaad niet worden geregistreerd door de stichting.

Hoe gaat Stichting Mezzeveulespeule met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn. Gegevens gerelateerd aan je deelname worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals relatieaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Ook zal het voor eventuele promotiedoeleinden worden gebruikt, zoals een kerstkaart van Mezzeveulespeule rondom de kerstdagen of voor evenementen in de toekomst. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Mezzeveulespeule gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor deze juiste verwerking.Zie voor meer informatie de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Kan ik zien welke gegevens Stichting Mezzeveulespeule van mij verwerkt?

Mocht je meer informatie wensen over hoe Stichting Mezzeveulespeule jouw gegevens heeft verwerkt, dan is dat te allen tijde mogelijk op basis van artikel 15 van de AVG. Dit artikel bepaalt dat “de betrokkene het recht heeft om van de verwerkingsverantwoordelijke [lees: het bestuur van Stichting Mezzeveulespeule] uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens”. Het bestuur van Stichting Mezzeveulespeule is na een verzoek door de betrokkene verplicht om binnen een redelijke termijn van acht weken een kopie te verstrekken van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Kan ik mijn gegevens laten verwijderen (OPT-OUT)?

Het is mogelijk je door middel van een OPT-OUT naar aanleiding van iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp of van de volledige organisatie. Echter de organisatie ziet zich in dit geval mogelijkerwijs genoodzaakt om deelname aan de jeugdvakantieweek niet door te laten gaan. Voor een veilige en juiste deelname aan de week is het namelijk van belang om persoonsgegevens te kunnen verwerken voorafgaand en na de jeugdvakantieweek.

Indien je geen prijs stelt op informatie over de organisaties of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van je gegevens, kun je dit via info@mezzeveulespeule.nl aan de stichting doorgeven. Wij zullen in dat geval de desgevraagde opt-out uitvoeren. Nogmaals, het kan zijn dat hierdoor deelname aan de jeugdvakantieweek onmogelijk wordt. Restitutie van inschrijfgelden is dan niet mogelijk.

Kan ik mijn gegevens laten aanpassen (Rectificatie)?

Bij onjuiste of achterhaalde informatie is er de mogelijkheid tot rectificatie. Ook hier vragen wij om het bestuur via een e-mailbericht hiervan in kennis te stellen. Het bestuur zal dan binnen de bij wet gestelde redelijke termijn van acht weken de rectificatie of opt-out verwerken en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen.

Hoe is de beveiliging van je persoonsgegevens geregeld?

Gegevens worden opgeslagen op een server met internettoegang. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hacking, spamming of verspreiding van virussen voor zover dit binnen onze macht ligt. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van je persoonsgegevens, dan kun je contact met de secretaris opnemen.

Voor wat betreft de relatieadministratie wordt het bestand enkel voor eigen doeleinden gebruikt. Bovendien wordt het bestand enkel door organisatie gebruikt met als doel een juiste relatieadministratie te bewerkstelligen en het innen van inschrijvingsgelden.Zie hiervoor ook de eerder gestelde richtlijnen.

Maakt de website gebruik van cookies?

De website mezzeveulespeule.nl maakt geen gebruik van commerciële of analytische cookies.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Mezzeveulespeule kun je terecht bij een van de bestuursleden of leden van de organisatie van Stichting Mezzeveulespeule. Bij voorkeur via een e-mailbericht naar info@mezzeveulespeule.nl.

Wijzigingen privacybeleid

Stichting Mezzeveulespeule behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid met enige regelmaat te controleren, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of te allen tijde raadplegen via de webpagina van Stichting Mezzeveulespeule, https://mezzeveulespeule.nl/privacy